Global code of ethics

The Art of People c&c volgt de Internationale Ethische Gedragscode (IEGC) van de beroepsorganisatie NOBCO | EMCC Global. Gebruik van deze code waarborgt de professionaliteit van beroepscoaches. De omschrijving dient als leidraad voor het professioneel functioneren van coaches.

Internationale Ethische Gedragscode (IEGC)

Met ingang van 1 januari 2017 is de Global code of Ethics (GCE) van de EMCC Global van kracht. Voor Nederland heeft de NOBCO de GCE vertaald en een preambule toegevoegd waardoor de Internationale Ethische Gedragscode is ontstaan die in Nederland gebruikt wordt.

Gecertificeerde coach NOBCO EMCC EIA senior practitioner

Alle beroepscoaches die zich willen aansluiten bij de NOBCO dienen een verklaring te ondertekenen dat zij als beroepscoach zullen werken volgens de IEGC; en zich bij klachten zullen onderwerpen aan het bijbehorende klachtenreglement.
Deze ethische code geeft aan welke zorgvuldige werkwijze in coaching en mentoring verwacht mag worden en bevordert de ontwikkeling van excellentie in coaching en mentoring met als doel om:

  • Voor al onze coaches te voorzien in passende richtlijnen, verantwoordelijkheden en bindende gedragsregels

  • Vast te leggen hoe van onze coaches wordt verwacht dat zij in hun werk met cliënten handelen, zich gedragen en presteren

  • In samenhang met de professionele competenties van EMCC, richting te geven aan de professionele ontwikkeling en groei van onze coaches

  • Te dienen als richtsnoer voor diegenen die zich niet zozeer beschouwen als een professionele coach of mentor maar in hun werk wel vaardigheden vanuit coaching of mentoring gebruiken.

Waar coaches in hun werk met cliënten tekortschieten ten opzichte van deze verwachtingen en richtlijnen zal de IEGC worden gebruikt als basis voor het behandelen van klachten en het treffen van disciplinaire maatregelen op basis van onze klachtenprocedure; zie hiervoor het Klachtenreglement.

De IEGC opgebouwd uit de volgende paragrafen:
1. Preambule
De Nobco gaat ervan uit dat:
a. de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
b. de coachee en de coach elkaar volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden
c. tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach.
2. Werken met cliënten
Paragraaf 2 behandelt de context, contractering, integriteit, vertrouwelijkheid, belangenverstrengeling en het beëindigen van professionele relaties & doorlopende verantwoordelijkheden van ons als coaches ten opzichte van onze coachees.
3. Professioneel handelen
Paragraaf 3 beschrijft hoe handhaven we van de reputatie van coaching en mentoring, het erkennen van gelijkheid en diversiteit, hoe schending van professioneel gedrag en welke wettelijke en statutaire verplichtingen deel uitmaken van het professionel handelen als coach.
4. Excellente beroepsuitoefening
Hoe wij als coaches onszelf scherp houden wordt in paragraaf 4 besproken; het vermogen om te presteren, het hebben permanente supervisie/intervisie, het continu volgen van professionele ontwikkeling en reflectie zijn voorwaarden voor onze aansluiting van de NOBCO/EMCC.

Neem contact op

Behoefte aan meer informatie? Stuur een bericht en ik bel of mail u z.s.m. terug.

Laatste nieuws

Gecertificeerde coaching

Ik ben aangesloten bij branchevereniging NOBCO omdat ik mijzelf objectief wil laten toetsen. Daarnaast werk ik ook graag internationaal, en ben zo – met een European Individual Accreditation (EIA) en European Supervisor Individual Accreditation(ESIA) – verbonden met het EMCC. Dit gewaardeerde keurmerk voor beroepscoaches staat in de markt garant voor kwaliteit en professionaliteit.